Avlyst torsdagsdykk

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Ole Skogseide Ole Skogseide
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Avlyst torsdagsdykk

Kjære SUB'ere,

influensasesongen har tatt torsdagsdykket i dag, 30.11., av programmet.

Med vennlig hilsen

Ole Holgernes