INNKALLING TIL ÅRSMØTE I STUDENTENES UNDERVANNSKLUBB I BERGEN SUB-BSI/INFORMASJON OM ÅRSFEST

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
solveig hauge solveig hauge
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I STUDENTENES UNDERVANNSKLUBB I BERGEN SUB-BSI/INFORMASJON OM ÅRSFEST

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I STUDENTENES UNDERVANNSKLUBB I BERGEN SUB-BSI/INFORMASJON OM ÅRSFEST

Tid:  Lørdag 27. januar. 2018, kl 12.00
Sted: Auditorium 4, 4. etasje, Realfagsbygget 

Foreløpig saksliste
ÅM 01-2018 Godkjenning av de stemmeberettigede
ÅM 02-2018 Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden
ÅM 03-201 Valg av dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter
til å underskrive protokollen
ÅM 04-2018 Behandling av årsmelding
ÅM 05-2018 Behandling av revidert regnskap
ÅM 06-2018 Behandling av innkomne forslag og saker
ÅM 07-2018 Fastsetting av medlemskontingent
ÅM 08-2018 Godkjenning av budsjett
ÅM 09-2018 Behandling av organisasjonsplan
ÅM 10-2018 Valg av styrerepresentanter
ÅM 11-2018 Valg av revisor(er)
ÅM 12-2018 Valg av representanter til ting og møter i de
organisasjoner SUB-BSI er tilsluttet
ÅM 13-2018 Valg av valgkomite
ÅM 14-2018 Heving av årsmøtet

For å ha stemmerett må man våre fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap
i minst 1 måned. Man må også ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jfr. Norges
Idrettsforbunds (NIFs) lov å 2-5. Ingen kan måte eller avgi stemme ved
fullmakt, jfr. NIFs lov å 2-9.

Medlemmer har også anledning til å melde inn saker til årsmøtet.
Sakene må være innmeldt til [hidden email] innen
11. januar 2018 og fullstendig saksliste publiseres innen 19. januar 2018.

Regnskap for 2017 og budsjett for 2018 vil bli lagt ut for gjennomsyn
på garasjen senest 1 uke før årsmøtet (20. januar 2018).

Endelig saksliste vil sammen med årsmelding for 2017 også bli lagt ut
for gjennomsyn på garasjen senest 1 uke før årsmøtet (21. januar
2018). Dokumentene vil også bli lagt ut på dropbox. For å få tilgang til disse kan en sende mail til [hidden email]


Det vil bli holdt årsfest hos Kajakklubben på Laksevåg om kvelden etter møtet. Festen starter klokken 19.00. Mer info kommer senere,
Sett av dagen og kvelden!
 
Velkommen skal dere være :)
 
Med vennlig hilsen
for styret
 
Solveig Obrestad Hauge

----------------------------------------------------------------------
[English, short version : Notice of the annual meeting of SUB-BSI]

The annual meeting and celebration in SUB, will be held January 27th.
The annual meeting will take place in lecture room 4 at Realfagsbygget
at 12.00 o'clock. If you have any subjects for the meeting, please
email [hidden email] before 11. January 12th.

All members are welcome:)
 
Best regards
on behalf of the board
 
Solveig Obrestad Hauge