Torsdagsdykket 9.11.

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Ole Skogseide Ole Skogseide
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Torsdagsdykket 9.11.

Kjære SUB'ere,

plan A for dykket i morgen, 9.11., er strømdykk i Rongesundet. Det vil også være mulig å gjøre enklere dykk utenfor strømmen, så alle er velkomne, uavhengig av erfaringsnivå. Det eneste kravet er at man har egen lykt og er komfortabel med nattdykk.

Alt vel,
Ole Holgernes